لینک مستقیم|اصول و روشهای طراحی شهری|

اصول و روشهای طراحی شهریاصول و روشهای طراحی شهری|32038902|lie1871999|
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان اصول و روشهای طراحی شهری را مشاهده می نمایید.

فهرست موضوعات مشخص طراحی در شهرهای ایران اصل پیوستگی فضایی طراحی شهری در گسترش پیشنهادی نمونه هایی از فضای محصور و مرکب تناسب،مقیاس،مقیاس انسانی فضاهای متباین قلمرو،کمپوزیسیون،هویت معماری
موضوعات مشخص طراحی در شهرهای ایران را عمدتا می توان به صورت زیر تقسیم بندی کرد: طراحی در شهرهای ایران اعم از طراحی در بخش قدیمی و بخش جدید شهرهای موجود و یا طراحی شهرهای جدید، باید بر اساس شناسایی اصول طراحی بافتهای قدیمی و توجه به خصوصیات کالبدی آنها و ویژگیهای فضای شهر ایرانی و بهره گیری منطقی از اصول گذشته انجام شود. 1- طراحی کل مجموعه شهر 2- طراحی در بخش درونی یا قدیمی شهر، شامل طراحی قسمتهای مخروبه و فرسوده ، طراحی تعریض و تصحیح کوچه های قدیمی، طراحی در مرکز شهر، طراحی در مراکز محلات ، طراحی دوباره ی خیابانها و میدانهایی که در بخش قدیمی احداث شده اند و مانند آن . 3 – طراحی در بخش میانی یا نیمه قدیمی 4- طراحی در بخش بیرونی یا جدید 5- طراحی در گسترش پیشنهادی
اصل پیوستگی فضایی: منظور از طراحی کل شهر، طراحی در مقیاس شهر است که بخش قدیمی شامل: مرکز شهر، مراکز محلات، بخش میانی، بخش بیرونی و توسعه ی پیشنهادی را در بر می گیرد. مفهوم طراحی شهری در بخش قدیمی شهرهای ایران، تجدید سازمان فضایی، تصحیح و در صورت لزوم ، تعریض گذرهای اصلی و ایجاد دسترسیها و فضاهای شهری با طراحی بدنه ها و غیره است . سازمان کالبدی شهرهای قدیمی ایران بر پیوند فضایی میان عناصر مجموعه:1) مرکز محله 2)مراکز محلات ، از طریق یک رشته فضاها و عناصر ارتباط دهنده 3) گذرهای اصلی و 4) میدان، استوار است.
مفهوم طراحی بخش میانی عمدتا به تصحیح برخی دسترسیها و طراحی بعضی فضاهای عمومی و مراکز محله ای محدود می شود . در طراحی این بخش ، لازم است که به جنبه ی پیوستگی فضایی آن با بخش قدیمی از طریق رشته فضاها و عناصر ارتباط دهنده توجه شود . بخش بیرونی عمدتا محصول فعالیتهای ساختمانی دهه های اخیر است و فاقد ارزش فضایی بخش درونی و میانی است. ترکیب این بخش ، یکنواخت ، بی هویت، ناهماهنگ و عموما فاقد فضاهای شهری است. معنی طراحی شهری در بخش بیرونی بیشتر تصحیح برخی دسترسیها و بالاخص استفاده از زمینهای بایر به منظور ایجاد فضای شهری و محله ای است.