لینک مستقیم|مقاله طراحی مدار ضرب کننده برگشت پذیر|

طراحی مدار ضرب کننده برگشت پذیر,مدار ضرب کننده برگشت پذیر,مدار ضرب کننده,تحقیق طراحی مدار ضرب کننده برگشت پذیر,تحقیق مدار ضرب کننده برگشت پذیر,تحقیق مدار ضرب کننده,مقاله مدار ضرب کننده برگشت پذیر,مقاله مدار ضرب کنندهمقاله طراحی مدار ضرب کننده برگشت پذیر|34035096|lie1871999|
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان مقاله طراحی مدار ضرب کننده برگشت پذیر را مشاهده می نمایید.

دانلود مقاله با موضوع طراحی مدار ضرب کننده برگشت پذیر،
در قالب pdf و در 5 صفحه، شامل:

مقدمه
پیشینه تحقیق
روش تحقیق
گیت RG2
تمام جمع کننده RQG
طراحی ضرب کننده برگشت پذیر
نتایج
مراجع


توضیحات:
در این مقاله، یک مدار ضرب کننده برگشت پذیر 2*2 با استفاده از گیت های برگشت پذیر ارائه شده و نتایج حاصل از این طراحی از قبیل تعداد زباله بررسی شده است