لینک مستقیم|دانلود پاورپوینت اصول طراحی پرسشنامه (رشته بهداشت عمومی)|

پرسش نامه,اصول طراحی پرسشنامه,تهیه شناسنامه پرسشنامه,انواع اعتبار در پرسشنامه,طراحی پرسشنامه,نگرش مقیاس لیکرتدانلود پاورپوینت اصول طراحی پرسشنامه (رشته بهداشت عمومی)|40276357|lie1871999|
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان دانلود پاورپوینت اصول طراحی پرسشنامه (رشته بهداشت عمومی) را مشاهده می نمایید.

پرسشنامه ابزاری متداول برای جمع آوری اطلاعات است و به دلیل هزینه ناچیز تهیه، اكثر محققین به استفاده بیشتر از آن روی می آورند.

باید توجه داشت كه پرسشنامه طوری تدوین شود كه اولا از نظر حجم ، حوصله بر نباشد و ظرفیت روانی پاسخگویان دراین زمینه در نظر گرفته شود و در ثانی از نظر موضوعی، سوالها در یك ارتباط منطقی با هم طراحی شوند و خلایی بین آنها ایجاد نشود. یعنی هر سوال به سوال ما قبل و بعد خود ارتباط و اتصال موضوعی داشته باشد.

هر سوال پرسشنامه به دنبال هدف و منظور خاصی طراحی می گردد . جواب هر سوال گامی جهت تحقق اهداف ویژه تحقیق و در مجموع تامین كننده هدف اصلی تحقیق است.

تدوین نادرست پرسشنامه نتایج نادرستی به بار می آورد. این موضوع سبب آلودگی جامعه می شود، بطوری كه اعتماد افراد به تحقیقات پرسشنامه ای كاهش می یابد و مشكلات زیادی را برای محققین در آینده ایجاد می نماید.

و در ادامه داریم:

اصول طراحی پرسشنامه

رسم نمودار درختی

تعیین بانك سوالات

تعیین اعتبار محتوایی و پایایی سوالات

تهیه شناسنامه پرسشنامه

انواع اعتبار در پرسشنامه

روشهای سنجش اعتبار محتوا

روشهای سنجش Reliability پایایی پرسشنامه

انواع سوالات پرسشنامه از لحاظ محتوا

انواع سوالات پرسشنامه از لحاظ نحوه پاسخگویی

انواع پرسشنامه از لحاظ نحوه اجرا

انواع پرسشنامه از لحاظ محتوای سنجش شده

طراحی پرسشنامه نگرش

تعاریف نگرش

اجزای نگرش

خصوصیات سوالات نگرشی

اندازه گیری و سنجش نگرشها

مقیاس لیکرت

فایل پاورپوینت 67 اسلاید