لینک مستقیم|تحقیق با موضوع مهندسی نرم افزار1 (بررسی و طراحی نرم افزارحسابداری محض و مالی)|

تحقیق مهندسی نرم افزار1 بررسی و طراحی نرم افزار حسابداری محض و مالیتحقیق با موضوع مهندسی نرم افزار1 (بررسی و طراحی نرم افزارحسابداری محض و مالی)|40277557|lie1871999|
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان تحقیق با موضوع مهندسی نرم افزار1 (بررسی و طراحی نرم افزارحسابداری محض و مالی) را مشاهده می نمایید.

توضیحات:

بخشی ازمتن:

با شروع جنبش نرم‌افزاری در كشور، بیشتر مدیران آگاه، در راستای توسعه و گسترش مجموعه مدیریتی خویش و افزایش راندمان كاری، ترجیحا استفاده از سیستم‌های نرم‌افزای را سرلوحه كارهای خود قرار می دهند.در این میان مجموعه هایی موفق تر هستند كه با آگاهی بیشتری سراغ اتوماسیون رفته، و از مدل های عمومی رایج استفاده كوركورانه ندارند. به عبارت دیگر با یك مشاوره صحیح، به دنبال نرم‌افزاری سفارشی، مناسب با خصوصیات و ویژگی های كاری خود می باشند.هرچند این مسئله در نگاه اول هزینه زیادی را به مجموعه تحمیل می كند، ولی یك مدیر كاردان می داند كه در طول مدت عمر نرم‌افزار، كلیه هزینه های فوق جبران شده و حتی سودآوری بیشتری را عاید مجموعه می نماید.پروژه ای كه در پیش رو دارید، مستندات نرم افزار حسابداری می باشد كه از مراحل ابتدایی كار به تشریح بیان شده است .شناخت سیستم، آنالیز و كلیه امور طراحی شده از بانك اطلاعاتی در مجموعه مستندات آن وجود دارد.مستند سازی فوق به صورت گام به گام همراه با طراحی ها است.نیاز اساسی سیستم در بخش امور ثبتی وگزارشگیری های آن خلاصه می شود.در همین راستا، این پروژه قصد دارد با بررسی سیستم های موجود در بازار و طرح مشکلات این سیستم های حسابداری، به راه حلی قابل قبول رسیده و یک سیستم حسابداری را بوجود آورد.كلمات كلیدی : شناخت سیستم، تحلیل، DFD ، CMP ، طراحی بانک اطلاعاتی،ERP ،ERD ، نمودار توالی، CD، use case ، مدل های object و ...

با شروع جنبش نرم‌افزاری در كشور، بیشتر مدیران آگاه، در راستای توسعه و گسترش مجموعه مدیریتی خویش و افزایش راندمان كاری، ترجیحا استفاده از سیستم‌های نرم‌افزای را سرلوحه كارهای خود قرار می دهند.در این میان مجموعه هایی موفق تر هستند كه با آگاهی بیشتری سراغ اتوماسیون رفته، و از مدل های عمومی رایج استفاده كوركورانه ندارند. به عبارت دیگر با یك مشاوره صحیح، به دنبال نرم‌افزاری سفارشی، مناسب با خصوصیات و ویژگی های كاری خود می باشند.هرچند این مسئله در نگاه اول هزینه زیادی را به مجموعه تحمیل می كند، ولی یك مدیر كاردان می داند كه در طول مدت عمر نرم‌افزار، كلیه هزینه های فوق جبران شده و حتی سودآوری بیشتری را عاید مجموعه می نماید.پروژه ای كه در پیش رو دارید، مستندات نرم افزار حسابداری می باشد كه از مراحل ابتدایی كار به تشریح بیان شده است .شناخت سیستم، آنالیز و كلیه امور طراحی شده از بانك اطلاعاتی در مجموعه مستندات آن وجود دارد.مستند سازی فوق به صورت گام به گام همراه با طراحی ها است.نیاز اساسی سیستم در بخش امور ثبتی وگزارشگیری های آن خلاصه می شود.در همین راستا، این پروژه قصد دارد با بررسی سیستم های موجود در بازار و طرح مشکلات این سیستم های حسابداری، به راه حلی قابل قبول رسیده و یک سیستم حسابداری را بوجود آورد.
كلمات كلیدی : شناخت سیستم، تحلیل، DFD ، CMP ، طراحی بانک اطلاعاتی،ERP ،ERD ، نمودار توالی، CD، use case ، مدل های object و ...

فهرست برخی ازمطالب:

فصل اول

1) شناخت سیستم های حسابداری

1-1) مقدمه

1-2) سیستم ERP

1-3) ویژگی های سیستم مالی

فصل دوم

2) آنالیز

2-1) معرفی نیازها

2-2) دسته بندی نیاز ها

2-2-1) نیازمندی های عملكردی:

2-2-2) نیازمندی های شكلی

2-3)ترسیم فلو چارت

2-4) جدول مشخصه اعداد نمودار CPM

2-5) ترسیم CPM

2-6) ترسیم DFD

فصل سوم

3) طراحی بانک اطلاعاتی

3-1) معرفی موجودیت ها

3-2) معرفی اجمالی صفات موجودیت ها

3-3) معرفی خصوصیات موجودیت ها

3-4) ترسیم نمودار مدل بانک اطلاعاتی

3-5) ارتباطات بانک اطلاعاتی