لینک مستقیم|نمونه کار اکسل به صورت زیبا شامل مباحث کلی حسابداری|

نمونه کار اکسل شامل حسابداری 123صنعطی123میانه12پیشرفته12نمونه کار اکسل به صورت زیبا شامل مباحث کلی حسابداری|41013789|lie1871999|
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان نمونه کار اکسل به صورت زیبا شامل مباحث کلی حسابداری را مشاهده می نمایید.

نمونه کار اکسل

موضوعتهیه صورت های مالیمحاسبه استهلاک به روش های مختلفصورت مغایرت بانکیجدول استهلاک صرف اوراق قرضهتهیه صورت سود و زیان یک موسسه تولیدیهزینه یابی مرحله ایتخصیص هزینه های سر بار بر حسب دوایرهزینه یابی مرحله ایبودجه عملیاتیبوجه قابل انعطافبودجه نقدی ( بودجه در یافت ها و پرداخت ها )هزینه یابی بر مبنای فعالیت ( ABC )تهیه ترازنامه ، صورت سود و زیان ، صورت حقوق صاحبان سهام و نسبت های مالیکارت انبار ( روش میانگین متحرک )صورت جریان های نقدیاستهلاک اوراق قرضهحسابداری شعب ( ارسال کالا به شعبه به قیمت تمام شد ه )حسابداری شعب ( ارسال کالا به شعبه به قیمت تمام شد ه بعلاوه چند د رصد )صورت های مالی تلفیقی ( تئوری شخصیت حقوقی )صورت های مالی تلفیقی ( تئوری شرکت مادر )اجاره به شرط تملیک

گزارشگری مالی و حسابد اری تغییر قیمت ها

این فایل شامل 6صفحه اکسل میباشد وتحقیق ای کلی داری تمام مباحث حسابداری

از جمله حسابداری یک و وسه

صنعتی یک ودو وسه

میانه یک ودو

پیشرفته یک ودو

ومباحث جاری

به زبانی کامل وزیبا وقابل فمم انی برای کلیه دانشجویان حسابداری