لینک مستقیم|بررسی و طراحی سیستم ­های مدیریت اطلاعات و برنامه­ ریزی شهری مبتنی بر GIS|

GISUrban Planning Information System Designبررسی و طراحی سیستم ­های مدیریت اطلاعات و برنامه­ ریزی شهری مبتنی بر GIS|41014845|lie1871999|
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان بررسی و طراحی سیستم ­های مدیریت اطلاعات و برنامه­ ریزی شهری مبتنی بر GIS را مشاهده می نمایید.

Urban planning and management information systems analysis and design based on GIS

Abstract

Based on the analysis of existing relevant systems on the basis of inadequate after a detailed investigation and
research urban planning and management information system will be designed for three-tier structure system under
the LAN using C / S mode architecture. Related functions for the system designed in accordance with the
requirements of the architecture design of the functional relationships between the modules. Analysis of the relevant
interface and design data storage solutions proposed. The design for small and medium urban planning information
system provides a viable building program.


بررسی و طراحی سیستم ­های مدیریت اطلاعات و برنامه­ ریزی شهری مبتنی بر GIS

چکیده

با توجه به تجزیه و تحلیل سیستم­های موجود مربوطه براساس عدم­کفایت، پس از یک بررسی و تحقیق کامل، سیستم مدیریت اطلاعات و برنامه­ریزی شهری برای سیستم با ساختار سه لایه، تحت LAN با استفاده از ساختار حالت C/S طراحی می شود. عملکردهای مربوط به سیستم، مطابق با الزامات طراحی معماری با روابط عملکردی بین ماژولها طراحی شد. با تجزیه و تحلیل رابط کاربری و طراحی، راه­حل­های ذخیره­­سازی اطلاعات ارائه شد. طراحی برای سیستم اطلاعات برنامه­ریزی شهری کوچک و متوسط یک برنامه ساختمانی امکان پذیر ​​فراهم می­سازد.