لینک مستقیم|مقاله انگلیسی با ترجمه قابلیت بازاریابی، انطباق سازمانی و عملکرد طراحی تولیدات جدید|

مقاله انگلیسی با ترجمه,ترجمه,مقاله مدیریت,انطباق سازمانی,طراحی و تولیدات جدید,قابلیت بازاریابی,پایان نامهمقاله انگلیسی با ترجمه قابلیت بازاریابی، انطباق سازمانی و عملکرد طراحی تولیدات جدید|50055477|lie1871999|
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان مقاله انگلیسی با ترجمه قابلیت بازاریابی، انطباق سازمانی و عملکرد طراحی تولیدات جدید را مشاهده می نمایید.

Marketing capability, organizational adaptation and new product


development performance


قابلیت بازاریابی، انطباق سازمانی و عملکرد طراحی تولیدات جدید


چکیده

محققان یک مدل تعدیل میانجی گری شده را پیشنهاد می کنند که قابلیت بازاریابی را از دیدگاه خارجی – داخلی، کاوش و بهره برداری مکانیزم انطباق سازمانی، فاکتورهای ساختاری سازمانی و عملکرد طراحی تولیدات جدید، مرتبط می کند. این مدل با استفاده از داده های نظرسنجی از آمریکا و چین، بررسی شده اند. نتایج نشان می دهد که قابلیت بازاریابی به طور مثبت مرتبط با عملکرد NPD می باشد. علاوه بر این بهره برداری و کاوش، رابطه مثبت بین قابلیت بازاریابی و عملکرد NPD را میانجی گری می کند. علاوه بر این ساختار مبنی بر مشتریان، غیر متمرکز سازی و یکپارچگی بین کارکردی به طور مثبت رابطه بین قابلیت بازاریابی و عملکرد NPD را تعدیل می کند. نتایج نشان می دهد که قابلیت بازاریابی برای شرکت به منظور انطباق با تغییرات خارجی اهمیت دارد. که در آن شرکت فاکتورهای ساختاری سازمانی را با شرایط قابلیت بازاریابی برای بهره برداری و کاوش در نوآوری کالا، منطبق می سازد.